Informācija par projektu „Biedrības „Skalbes” administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Projekta nosaukums: „Biedrības „Skalbes” administratīvās kapacitātes stiprināšana”

Projekta numurs:1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/095

Vienošanās numurs:1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/095/111

Projekta ilgums:01.01.2013-30.09.2013

 

 5) Projekta „Biedrības „Skalbes” administratīvās kapacitātes stiprināšana” aktivitātes (publicēts 28.12.2013.)

Noslēgusies projekta aktivitāte „Krīzes telefona ieviešanas koncepcijas izstrāde”, kuras rezultātā ir izstrādāta koncepcija par krīzes telefonu ieviešanu, kas ietver sekojošas sadaļas: esošās situācijas apraksts, nepieciešamības pamatojums, nepieciešamie grozījumi tiesību aktos, aprēķins par nepieciešamā finansējuma apjomu šādu tiesību aktu ieviešana.

 

Projekta ietvaros pabeigta aktivitāte par tiesību aktu projektu grozījumu izstrādāšanu un iesniegšanu ministrijā, kuras ietvaros ir izstrādi grozījumu projekti tiesību aktos un priekšlikumi grozījumu tiesību aktos. Šo aktivitāti veiksmīgi varēja pabeigt ar diskusijas/lobēšana aktivitātes palīdzību, kuras laikā bija iespēja diskutēt krīzes telefona publiskā pakalpojuma nodrošināšanas iekļaušanu likumdošanā un valsts budžeta programmā.

 

Projekta ietvaros pabeigta aktivitāte „Brīvprātīgo krīzes tālruņa konsultantu supervīzoru apmācības” Rezultātā apmācīti 4 jauni supervizori, kuri turpmāk varēs supervizēt brīvprātīgos krīzes tālruņa konsultantus. Aktivitātes „Brīvprātīgo darbinieku apmācības” ietvaros ir pilnveidota un atjaunināta brīvprātīgo darbinieku apmācību programma.

 

Veiksmīgi ir noslēgusies aktivitāte „Skype saziņas iestrāde mājas lapā www.skalbes.lv”, kuras ietvaros biedrības „Skalbes” mājas lapā ir iestrādāta iespēja, kas sniedz iespēju krīzes telefona pakalpojumus izmantot caur interneta telefonu Skype. Lai varētu sazvanīt krīzes telefonu nepieciešams uzklikšķināt uz zilo Skype pogu mājas lapā, tad jāapstiprina uznirstošais logs, kurš jautās „Jūs grasāties zvanīt skalbes. Vai vēlaties turpināt?” un automātiski tiks izveidots savienojums un veikts zvans uz krīžu un konsultāciju centru „Skalbes”.

 

Aktivitātes „Informatīvā un mācību  materiāla publicēšana www.skalbes.lv” ietvaros ir izstrādāts informatīvais materiāls par projekta pieredzi likumdošanas veidošanā sociālajā sfērā. Šis informatīvais materiāls ir pieejams biedrības „Skalbes” mājas lapā, kā arī CD versijā biedrībā. Interesentiem lūgums iepriekš zvanīt, lai iegūtu savā īpašumā šo materiālu!

Projekta ietvaros biedrības mājas lapā ir nopublicēts pašpalīdzības materiāls, kurš sniedz informāciju, kā rīkoties dažādās krīzes situācijās un kā palīdzēt saviem tuviniekiem, kur saņemt profesionālu atbalstu krīzes situācijās gan valsts, gan nevalstiskajās organizācijās.

 

Š.g. 18.decembrī, laika posmā no 1200-1400 norisinājās projekta „Biedrības „Skalbes” administratīvās kapacitātes stiprināšana” noslēguma seminārs. Noslēguma seminārā bija iespēja iepazīties ar projektu, tā sasniegtajiem rezultātiem un mērķiem; uzklausīt projekta juristes pieredzi; uzzināt par biedrības jauno publisko pakalpojumu, kā arī iespēja kopīgi diskutēt par projekta aktuālajām tēmām.

 

4) Projekta „Biedrības „Skalbes” administratīvās kapacitātes stiprināšana” aktivitātes (publicēts 07.10.2013.)

Projekta ietvaros tika veiktas krīzes telefona brīvprātīgo darbinieku apmācības, kā rezultātā apmācītas visas četras apmācāmo grupas. Tagad noritēs aktīvs darbs pie aktivitātes „Brīvprātīgo krīzes tālruņa konsultantu supervīzoru apmācības.” Pamatojoties uz brīvprātīgo darbinieku apmācību rezultātiem, telefona konsultantiem, kuri būs uzrādījuši labākos rezultātus apmācības procesā un kuri būs ieguvuši izglītību sociālajās zinātnēs, būs iespēja turpināt apmācības supervizoru apmācībās.

 

Aktīvi norisinās darbs pie aktivitātes „Krīzes telefona ieviešanas koncepcijas izstrāde”. Šīs aktivitātes ietvaros tiks izstrādāta koncepcija par krīzes telefonu ieviešanu, kas tiks piedāvāta atbildīgajai ministrijai. Paralēli norit aktīva diskusija ar atbildīgajām ministrijām saistībā ar krīzes telefona publiskā pakalpojuma nodrošināšanas iekļaušanu likumdošanā un valsts budžeta programmā, kā arī par nepieciešamajiem grozījumiem tiesību aktos.

 

Veiksmīgi noslēdzās komandējuma brauciens uz IFOTES kongresu. Biedrības „Skalbes” dalība kongresā sniedza iespēju gūt ieskatu par IFOTES darbību, citu valstu pieredzi darbā ar krīzes pakalpojuma sniegšanu, kā arī pieredzes apmaiņu ar līdzīgiem krīzes telefonu centriem visā pasaulē. Svarīgākais ieguvums no dalības kongresā bija 2013.gada 13.jūlija pēdējā sesijas Ģenerālās Asamblejas un Starptautiskās komitejas apstiprinātais lēmums par biedrības uzņemšanu IFOTES. Aktivitātes mērķis tika sasniegts un dalība kongresā kopumā vērtējama ļoti veiksmīga. Iegūtās zināšanas palīdzēs ikdienas darbā biedrība, gan strādājot ar likumdošanu, gan arī nodrošinot brīvprātīgo darbinieku resursus un motivāciju. Tāpat iegūtie kontakti palīdzēs arī turpmāk paaugstināt biedrības „Skalbes” kapacitāti, piedaloties citos pieredzes apmaiņas braucienos, aicinot ārzemju lektorus uz Latviju.

 

Tuvākajā laikā gaidāmi uzlabojumi biedrības mājas lapā, jo aktivitātes „Skype saziņas iestrāde mājas lapā www.skalbes.lv” ietvaros biedrības „Skalbes” mājas lapā tiks iestrādāta iespēja, kas ļaus krīzes telefona pakalpojumus izmantot caur interneta telefonu Skype.

 

 3) Projekta „Biedrības „Skalbes” administratīvās kapacitātes stiprināšana” aktivitātes (publicēts 08.07.2013.)

Projekta ietvaros tika veiktas krīzes telefona brīvprātīgo darbinieku apmācības, kā rezultātā apmācīta jau otrā apmācāmo grupa, kurā piedalījās 12 dalībnieki. Apmācības sastāv gan no teorētiskās daļas gan no praktiskās daļas.

 

Projekta ietvaros pabeigta aktivitāte „Tiesību aktu izstrāde”, kā rezultātā ir izstrādāts pārskats esošo tiesību aktu krīzes telefonu uzraudzības jomā.

 

Norit aktīvs darbs pie aktivitātes „Dokumentācijas sakārtošana, lai iestātos IFOTES”. Šī ir ļoti svarīga aktivitāte, jo tās rezultātā biedrībai „Skalbes” ir iespēja iestāties Starptautiskajā krīzes telefonu federācijā (IFOTES). Iestāšanās nodrošinās piekļuvi vienotam apmācību centram, pieredzes apmaiņai ar vairāk kā 600 līdzīgiem krīzes telefonu centriem visā pasaulē.

 

Norit aktīva gatavošanās komandējuma braucienam uz IFOTES kongresu, kas norisināsies Zviedrijas pilsētā Gēteborgā no 10.07.2013. līdz 14.07.2013. Komandējuma mērķis ir pārņemt citu dalībvalstu pieredzi Eiropas komisijas lēmuma ieviešanā. Tiek izvirzīti sekojoši uzdevumi:

  • Gūt informāciju par citu valstu pieredzi;
  • Izvirzīt uzdevumus, kas jāveic, lai „Skalbes” iestādos organizācijā un regulāri gūtu pieredzi.

 

2) Projekta „Biedrības „Skalbes” administratīvās kapacitātes stiprināšana” aktivitātes (publicēts 08.04.2013.)

Projekta ietvaros aktivitātes „brīvprātīgo darbinieku apmācības” ietvaros norisinājās krīzes telefona brīvprātīgo darbinieku apmācības, kā rezultātā apmācīta pirmā grupa, kurā piedalījās 12 dalībnieki. Apmācības sastāvēja gan no teorētiskās daļas gan no praktiskās daļas. Apmācību mērķis ir iemācīt darbiniekiem būt spējīgiem savas zināšanas nodot tālāk, jo tikai tā tiks nodrošināta ilgtspēja, kā arī nodrošināta jaunu brīvprātīgo apmācīšana.

 

Paralēli projekta ietvaros tiek aktīvi strādāts pie aktivitātes „Tiesību aktu analīze”. Tiek analizēta likumdošana un izdarīti pirmie secinājumi, par nepieciešamajiem papildinājumiem, lai veiksmīgi varētu izstrādāt krīzes telefona koncepciju.

 

Sīkāku informāciju par projektu varat saņemt, zvanot pa tālruņiem 67222922 vai 27722292. 

 

 

1) Projekta apraksts (publicēts 07.01.2013.)

Projekta mērķis ir paaugstināt biedrības „Skalbes” un tās partneru administratīvo kapacitāti, lai veicinātu to veiksmīgu līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā un uzlabotu to sniegtos publiskos pakalpojumus, kā arī veicinātu ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā.

 

Projekta galvenās aktivitātes:

  • brīvprātīgo darbinieku apmācības;
  • darbs ar Labklājības ministriju un likumdošanu, nodrošinot publiskā pakalpojuma attīstību, un projekta dalībnieku aktīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un likumdošanas veidošanā;
  • krīzes telefona pakalpojumu ieviešana Latvijā 24 h diennaktī;
  • sadarbība ar citām nevalstiskajām organizācijām, tajā skaitā dalība IFOTES kongresā.   

 

Projektā mērķa grupa:

  • projekta iesniedzēju darbinieki un biedri, kā arī topošie darbinieki (kopskaitā 235);
  • cilvēki, kuriem būs iespēja saņemt palīdzību krīzes situācijā (apmēram 10000 – 12000);
  • citas nevalstiskās organizācijas, kurām būs iespēja iepazīties ar biedrības „Skalbes” un tās partneru pieredzi.

 

Sīkāku informāciju par projektu varat saņemt, zvanot pa tālruņiem 67222922 vai 27722292.