Informācija par projektu „Atbalsta un motivēšanas pasākumi dažādām sabiedrības grupām Rīgā”

 

Projekta nosaukums: „Atbalsta un motivēšanas pasākumi dažādām sabiedrības grupām Rīgā”

Projekta numurs:1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/050

Projekta ilgums:01.01.2012. – 31.12.2013

 

8) Aktuālā informācija (publicēts 28.12.2013.)

 1. Veiksmīgi ir noslēgusies aktivitāte – Sociālās rehabilitācijas programmas izstrādes. Aktivitātes ietvaros ir izstrādāta programma, kuras mērķis ir nodrošināt metodisko pamatojumu motivācijas un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu mērķa grupām, lai pilnveidotu to sociālās un funkcionālās prasmes un palielinātu to integrāciju sabiedrībā.

2. Veiksmīgi ir noslēgusies aktivitāte – Sociālās rehabilitācijas programmas ieviešana. Aktivitātes mērķis bija veicināt mērķa grupas sociālo un funkcionālo prasmju pilnveidošanu, lai nodrošinātu iekļaušanos sabiedrībā, veicinātu aktīvas dzīves pozīcijas veidošanos un veicinātu iekļaušanos darba tirgū. Aktivitātes ietvaros sociālās rehabilitācijas pakalpojums – individuālās un ģimenes konsultācijas sniegtas 250 mērķa grupas personām un atbalsta un motivācijas grupu pakalpojums sniegts 180 mērķa grupas personām.

3. Noslēgusies aktivitāte – Sociālā darba speciālistu apmācības, kuras mērķis bija sniegt sociālā darba speciālistiem teorētiskas un praktiskas zināšanas, lai augstā profesionālā līmenī varētu veikt mērķa grupu sociālo rehabilitāciju institūcijā kā arī dzīvesvietā. Kopā apmācīti 40 sociālā darba speciālisti.

4. Projekta ietvaros radīta viena darba vieta mērķa grupas personai, kura bija saņēmusi sociālās rehabilitācijas pakalpojumu – individuālās konsultācijas.

 

7) Aktuālā informācija (publicēts 27.09.2013.)

1. aktivitātes ietvaros turpinās aktīvs darbs pie sociālās rehabilitācijas programmas izstrādes, kuras mērķis ir ietver atbalsta un motivācijas pasākumus sociālās atstumtības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām. Sociālās rehabilitācijas programmu plānots pabeigt oktobra mēnesī.

2. aktivitātes ietvaros noris aktīvs darbs pie sociālas rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanas mērķa grupas personām. Uz doto mirkli individuālās konsultācijas pakalpojumu ir saņēmušas un turpina saņemt 253 mērķa grupas personas. Atbalsta un motivācijas grupās pakalpojumu ir saņēmušas un turpina saņemt 103 mērķa grupas personas. Uz doto mirkli norit aktīvs darbs pie sekojošu atbalsta un motivācijas grupu mērķa grupas personu piesaistes grupām:

– ģimenes ar bērniem, kas pakļauti sociālās atstumtības riskam;

– pensijas un pirmspensijas vecuma cilvēkiem;

– no vardarbības cietušām sievietēm;

3. aktivitātes ietvaros ir iesāktas sarunas ar aktivitātes īstenošanas speciālistiem un Rīgas Sociālo dienestu par sociālā darba speciālistu piesaisti. Aktivitāti plānots sākt novembra mēnesī.

 

6) Aktuālā informācija (publicēts 20.06.2013.)

Turpinās projekta „Atbalsta un motivēšanas pasākumi dažādām sabiedrības grupām Rīgā” ieviešana. Ir izstrādāta sociālās rehabilitācijas programma, tomēr tā tiek pilnveidota, ņemot vērā praksē iegūto pieredzi strādājot ar projekta mērķagrupu. Pakalpojums visticamāk tiks sniegts lielākam cilvēku skaitam nekā sākotnēji paredzēts, jo iedzīvotāju interese ir liela, tomēr netiks pārsniegtas sākotnēji paredzētās pakalpojuma sniegšanas stundas un budžets, jo daļa mērķagrupas izvēlas pārtraukt pakalpojuma saņemšanu ātrāk nekā pēc paredzētajām desmit nodarbībām.

 

5) Aktuālā informācija (publicēts 06.03.2013.)

Projekta ietvaros noris aktīvs darbs pie sociālas rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanas mērķa grupas personām, tai skaitā gan konsultācijas atbalsta un motivācijas grupās, gan individuālās un ģimenes konsultācijas Pavisam sniegtas konsultācijas jau aptuveni 150 cilvēkiem.

 Tiek izstrādāta sociālās rehabilitācijas programma, kuras mērķis ir ietver atbalsta un motivācijas pasākumus sociālās atstumtības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām.

Biedrība “Skalbes” aicina Rīgas iedzīvotājus, kas atbilst mērķagrupai, pieteikties pakalpojumu saņemšanai. Par pakalpojumu saņemšanu iespējams vienoties zvanot uz Biedrību “Skalbes” – 67222922 vai 27722292.

 

4) Aktuālā informācija (publicēts 14.12.2012.)

Projekta ietvaros turpinās uzsāktās aktivitātes, lai nodrošinātu sociālās rehabilitācijas pakalpojumus Rīgā sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām, lai pilnveidotu to sociālās un funkcionālās prasmes, palielinātu to nodarbinātību un integrāciju sabiedrībā.

Turpinās gan individuālās konsultācijas, gan arī atbalsta grupas. Tāpat notiek arī sociālās rehabilitācijas programmas izstrāde. Ir notikušās šādas atbalsta grupas:

 • Atbalsta grupa sievietēm, kuras cieš vai ir cietušas no vardarbības ģimenē (krievu val.);
 • Atbalsta grupa bērnu ar īpašām vajadzībām vecākiem;
 • Emociju un attiecību menedžments pusaudžiem (bērniem, kas pakļauti sociālās atstumtības riskam, t.sk. bērniem ar invaliditāti).

Biedrība “Skalbes” aicina Rīgas iedzīvotājus, kas atbilst mērķagrupai, pieteikties pakalpojumu saņemšanai. Par pakalpojumu saņemšanu iespējams vienoties zvanot uz Biedrību “Skalbes” – 67222922 vai 27722292.

 

3) Aktuālā informācija (publicēts 23.08.2012.)

Projekta ietvaros turpinās uzsāktās aktivitātes. Tiek veikti priekšdarbi sociālās rehabilitācijas programmas izstrādē. Kopumā pakalpojumi ir sniegti jau vairāk kā 80 personām. Biedrība “Skalbes” aicina Rīgas iedzīvotājus, kas atbilst mērķagrupai, pieteikties pakalpojumu saņemšanai.

Projekta mērķagrupu iespējams paskatīties pirmajā ziņojumā par projektu. Par pakalpojumu saņemšanu iespējams vienoties zvanot uz Biedrību “Skalbes” – 67222922 vai 27722292.

 

2) Aktuālā informācija (publicēts 10.04.2012.)

Projekta ietvaros ir sākta otrā aktivitāte. Ir sāktas gan individuālās konsultācijas, gan arī grupu konsultācijas – ir notikusi atbalsta grupa no vardarbības cietušām sievietēm krievu valodā. Darbs gan ar atbalsta grupām, gan arī ar individuālajām konsultācijām palīdzēs kvalitatīvāk veikt pirmo aktivitāti – izstrādāt sociālās rehabilitācijas programmu.

 

1) Projekta apraksts (publicēts 09.01.2012.)

Projekta mērķis ir nodrošināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus Rīgā sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām, lai pilnveidotu to sociālās un funkcionālās prasmes, palielinātu to nodarbinātību un integrāciju sabiedrībā.

 Projekta galvenās aktivitātes:

 • izstrādāta un ieviesta sociālās rehabilitācijas programma;
 • nodrošinātas ģimenes un individuālas konsultācijas, atbalsta un motivācijas grupas mērķa grupas personām;
 • sociālā darba speciālistu krīzes intervences apmācība, kas veicinās sociālā darba speciālistu sniegto pakalpojumu kvalitāti.

 Projektā mērķa grupa:

 • vecāki, kuriem ir bērns ar invaliditāti;
 • personas, kuras kopj slimu ģimenes locekli;
 • personas ar funkcionāliem traucējumiem (personas ar fiziskā un garīga rakstura traucējumiem);
 • pensijas vecuma personas un pirmspensijas vecuma personas;
 • personas ar prognozējamu invaliditāti;
 • no vardarbības cietušās personas;
 • daudzbērnu ģimenes un nepilnās ģimenes, bērni no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm.

 

Sīkāku informāciju par projektu varat saņemt, zvanot pa tālruņiem 67222922 vai 27722292.