Ar semināriem Bērnu slimnīcas aprūpes personālam sākusies projekta “Bērniem draudzīga sabiedrība” 2. aktivitātes realizācija

 

Ar mērķi izstrādāt inovatīvu sociālā pakalpojuma modeli mātes un bērna atbalstam, Bērnu slimnīcas fonds sadarbībā ar projekta partneriem Latvijas Profesionālo veselības aprūpes kapelānu asociāciju (LPVAKA), Krīžu un konsultāciju centru “Skalbes” un Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons” uzsācis projekta “Bērniem draudzīga sabiedrība” realizāciju, kas iespējama pateicoties Eiropas ekanomiskās zonas (EEZ) un Latvijas valsts EEZ finansiālam atbalstam.

 

Lai vēl kvalitatīvāk atbalstītu Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas mazo pacientu ģimenes brīdī, kad bērns nokļuvis sev neordinārā vidē un situācijā, proti, tiek risinātas viņa veselības problēmas, 80 bērnu slimnīcas aprūpes speciālistiem tiek piedāvāts piedalīties komunikācijas un saskarsmes programmā – semināru ciklā. Šī cikla ietvaros Latvijas Psihoterapeitu asociācijas prezidents, psihoterapeits un supervizors Ansis Jurģis Stabingis piedāvās gan teorētiskus, gan praktiskus paņēmienus sevis izzināšanai, instrumentus pozitīvas komunikācijas iespējai neordināros apstākļos. Tā sniedzot netiešu pozitīvu ietekmi labvēlīgas pozitīvas vides radīšanai pakalpojumu sniegšanai Bērnu slimnīcā.

Bērnu slimnīcā, atšķirībā no pieaugušo ārstniecības iestādēm, personālam nākas biežāk saskarties ar problēmsituācijām saistībā ar pacientu ārstniecību un aprūpi, jo nākas strādāt nevis ar vienu pacientu, bet ar vismaz divām personām – ar pacientu (bērnu) kopā ar viņa likumisko pārstāvi. Turklāt komunikācijai arvien pamatā ir spriedzes fons, ko rada bērna saslimšana.

 

Doma par šādu semināru cikla nepieciešamību radusies ar vēlmi īstenot Bērnu slimnīcas darbības devīzi „Laime kalpot bērniem!”, kā arī ņemot vērā faktu, ka 76% no nodibinājuma „Pacientu Ombuds” saņemtajiem iesniegumiem ir saistīti ar pacientu un medicīnas darbinieku saskarsmi un komunikāciju.

„Bieži vien sūdzības rodas tieši no nepilnīgas komunikācijas un neapmierinošas saskarsmes formas ar medicīnisko personālu. Augoša spriedze starp netiešās mērķa grupas pārstāvjiem rada konfliktsituācijas un pasliktina kopējo mērķa grupas situāciju”, secina “Pacientu Ombuds” pārstāve.

 

Lai nodrošinātu aktīvu sadarbību starp semināru cikla vadītāju un auditoriju, grupas tika veidotas ne vairāk kā 20 – 30 cilvēku apmērā. Semināru cikls tika uzsākts 2013. gada nogalē un turpināsies līdz 2014. gada martam.

“Iepriecinoši, ka tiek piedāvāts tik “dzīvs”, interaktīvs seminārs, kur teorija mijas ar diskusijām, lomu un imitāciju spēlēm, kā arī konkrētu situāciju analīzi”, vērtējot pirmo semināru norisi, komentē projekta vadītāja Baiba Sprice.

Arī dalībnieku gaiši smaidošās sejas, dodoties ārā pa durvīm pēc semināra beigām, liecina par to, ka nereti tik formālo pasākumu vietā nācis kas ļoti praktiski un lietderīgi izmantojams. Ikviens no mums zina, cik būtiski ir pašam labi justies savā darba vietā, lai spētu dot to labāko klientiem un kolēģiem. Reizumis pietiek ar mūsu pašu iemaņām pozitīvai saskarsmei, reizumis lieti noder speciālista padomi un konkrēti rīcības modeļi, lai risinātu kādas komplicētākas situācijas.

 

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē  EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.

Šis projekts ir EEZ finanšu instrumenta 2009.  – 2014. gada perioda programmas “NVO fonds” apakšprogrammas “NVO darbības atbalsta programma” ietvaros realizējams projekts.

Projekta Nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/127/3/NAC/072

 

Projekta“Bērniem draudzīga sabiedrība” gaitā plānots:

Izveidot vienu visu reģionu NVO sadarbības tīklu sociālā pakalpojuma sniegšanai mātes un bērna atbalstam, sadarbojoties vismaz četrām NVO no Kurzemes, Latgales un Vidzemes reģiona.

Mātes un bērna interešu aizstāvība un publiskās pārvaldes darbības uzraudzība.

Projekta aktivitāšu īstenošanā iesaistīto NVO sadarbības tīkla attīstība

Līdzdalība mātes un bērna interešu aizstāvībai  rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesos.

20 Bērnu slimnīcas Jaundzimušo nodaļas aprūpes personas zināšanu un iemaņu papildināšana zīdīšanas veicināšanā.

Izveidot savstarpēja atbalsta grupu 10 Bērnu slimnīcas ārstniecības personām.

Izveidot inovatīvu sociālā pakalpojuma aprakstu un darbības modeli mātes un bērna atbalstam.

Izdot informatīvos bukletus.

Apmācīt un krīzes intervencei sagatavot 5 brīvprātīgos, tai skaitā viņiem nodrošinot regulāras supervīzijas.

 

 

Bērnu slimnīcas fonds dibināts, lai palīdzētu radīt labākos iespējamos apstākļus mazajiem VSIA „Bērnu klīniskās universitātes slimnīca” pacientiem un viņu vecākiem.

 

Informācija medijiem Rīga, Latvija, 2013.gada decembris/2014.gada janvāris

 Kontaktpersona:

Baiba Sprice, Bērnu slimnīcas fonda administratore

projekta “Bērniem draudzīga sabiedrība” vadītāja

e-pasts: baiba@bsf.lv

mob. tālr.: 29460030

www.bsf.lv