BIEDRI

  • Kā kļūt par Biedrības “Skalbes” biedru?

 

Par Biedrības biedru var kļūt fiziska vai juridiska persona, kas ir iepazinusies ar Biedrības statūtiem, ir ieinteresēta sekmēt Biedrības mērķu sasniegšanu un ir gatava regulāri atbalstīt un veicināt Biedrības darbu.

Persona, kura vēlas kļūt par Biedrības biedru, iesniedz Padomei adresētu rakstisku pieteikumu.

Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem Padome ar vienkāršu balsu vairākumu. Padome personas iesniegumu izskata pēc iespējas tuvākajā Padomes sēdē. Uz Padomes sēdi, kurā izskata personas iesniegumu, tiek uzaicināta pati persona, kas vēlas kļūt par Biedrības biedru (juridiskās personas pilnvarots pārstāvis), un tai tiek dots vārds. Personas neierašanās nav šķērslis lēmuma pieņemšanai.

 

  • Biedrības “Skalbes” ziņas par organizācijas vadītāju/vadības institūcijas locekļiem: 

 

Biedrības Valde:

Raivo Vilcāns, valdes priekšsēdētājs (Biedrības direktors)
Anna Plisko, valdes locekle
Santa Laimiņa, valdes locekle

 

Padomes locekļi:

Anda Švinka, Padomes priekšsēdētāja
Darja Veļičko
Inese Ruka
Imelde Podiņa
Santa Skara