Projekts „Atbalsta un motivēšanas pasākumi dažādām sabiedrības grupām Rīgā”

[lang_lv]No 2012. gada 2. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim biedrība „Skalbes”, sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību, darbojās projektā „Atbalsta un motivēšanas pasākumi dažādām sabiedrības grupām Rīgā”, kura mērķa grupa ir:

  • vecāki, kuriem ir bērns ar invaliditāti, un personas, kuras kopj slimu
  • ģimenes locekli;
  • personas ar funkcionāliem traucējumiem;
  • pensijas vecuma personas un pirmspensijas vecuma personas;
  • personas ar prognozējamu invaliditāti;
  • no vardarbības cietušās personas;
  • daudzbērnu ģimenes un nepilnās ģimenes, bērni no maznodrošinātāmun trūcīgām ģimenēm.

Projekta mērķis:

Nodrošināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus Rīgā sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām, lai pilnveidotu to sociālās un funkcionālās prasmes, palielinātu to nodarbinātību un integrāciju sabiedrībā.

Projekta aktivitātes:

Projekta ietvaros tiks izstrādāta un ieviesta sociālās rehabilitācijas programma, kas ietver atbalsta un motivācijas pasākumus sociālās atstumtības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām. Tiks nodrošinātas:

  • ģimenes un individuālas konsultācijas;
  • atbalsta un motivācijas grupas mērķa grupas personām

Projekta aktivitāšu ietekmē mērķa grupu pārstāvjiem tiks mazināta psiholoģiskā spriedze, veicināta mērķa grupu aktīvāka iesaistīšanās sabiedrības procesos un sociālajā dzīvē, paaugstināt mērķa grupu emocionālā izglītotība un pašpalīdzības prasmes. Paredzēta arī sociālā darba speciālistu krīzes intervences apmācība, kas veicinās sociālā darba speciālistu sniegto pakalpojumu kvalitāti.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ.

       

[/lang_lv]