Par iepirkuma ID Nr. Skalbes 2017/1 rezultātiem

Biedrības “Skalbes” (turpmāk – “Skalbes”), saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (PIL) 10. panta 1. daļas noteikto kārtību rīkotais publiskais iepirkums, ID Nr. Skalbes 2017/1 Ekspertu – psihologu pakalpojumi projektam “Atkārtotas viktimizācijas novēršana, attīstot jaunas darba metodes un stiprinot iesaistīto speciālistu kapacitāti” ir noslēdzies ar šādiem rezultātiem:

 

  1. Iesniegtie piedāvājumi un piedāvājumu summas:

 

Nr. p. k. Pretendents Lotes Stundas likme Finanšu piedāvājuma summa, EUR, bez PVN
1. Saimnieciskās darbības veicējs Dace Landmane, 12017912515 1. 29,89 40 172,16
2. Saimnieciskās darbības veicējs Kaspars Eināts, 13058310507 2. 29,89 40 172,16

 

  1. Pretendenti, kuriem piešķirtas līguma slēgšanas tiesības:
  2. lote: Saimnieciskās darbības veicējs Dace Landmane, 12017912515

Līgums –līgums_Dace Landmane

 

  1. lote: Saimnieciskās darbības veicējs Kaspars Eināts, 13058310507

Līgums – līgums_Kaspars Eināts

 

  1. Noraidītie (izslēgtie) pretendenti, to noraidīšanas iemesli:

nav

 

  1. Lēmums pieņemts 2017. gada 11. maijā.