Izsludinām iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 10. panta 2. daļas kārtībā Ekspertu – psihologu pakalpojumi projektam “Atkārtotas viktimizācijas novēršana, attīstot jaunas darba metodes un stiprinot iesaistīto speciālistu kapacitāti” ID Nr. Skalbes 2017/1

Biedrība “Skalbes”, reģ. Nr. 400008017804, adrese: Rīga, Kungu iela 34, LV 1050 izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 10. panta 2. daļas kārtībā Ekspertu – psihologu pakalpojumi projektam “Atkārtotas viktimizācijas novēršana, attīstot jaunas darba metodes un stiprinot iesaistīto speciālistu kapacitāti” ID Nr. Skalbes 2017/1, turpmāk – Iepirkums.

Iepirkuma priekšmets ir 2 (divu) ekspertu – psihologu pakalpojumi projektam “Atkārtotas viktimizācijas novēršana, attīstot jaunas darba metodes un stiprinot iesaistīto speciālistu kapacitāti”, saskaņā ar Nolikuma 2. pielikumu – Tehniskā specifikācija. CPV kods 85121270-6 Psihiatru vai psihologu pakalpojumi (Psychiatrist or psychologist services), turpmāk – Pakalpojums.

Iepirkums un turpmāka Pakalpojuma iegāde tiek realizēta sadarbībā ar Valsts policiju, pamatojoties uz 2016. gada 20. decembrī starp Eiropas Komisiju un Valsts policiju parakstītu projekta “Atkārtotās viktimizācijas novēršana, attīstot jaunas darba metodes un stiprinot iesaistīto speciālistu kapacitāti” (JUST/2015/JACC/AG/VICT/9223) granta līgumu.

Iepirkums paredz līgumu slēgšanu ar ne vairāk kā 2 (diviem) pretendentiem, kuriem, saskaņā ar Iepirkuma rezultātiem, piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, par Pakalpojumu sniegšanu uz 24 (divdesmit četriem) kalendārajiem mēnešiem.

Kontaktpersonas:

Kontaktpersona par iepirkuma Nolikumu – Reinis Joņins, tālr.: 28344441; e-pasts: reinis.jonins@gmail.com

Kontaktpersona par Tehnisko specifikāciju un Pakalpojuma sniegšanu – Zane Avotiņa, 26590691, zane.avotina@gmail.com

Piedāvājumu iesniegšanas datums un laiks – no iepirkuma izsludināšanas dienas Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā līdz 2017. gada 11. maija pulksten 10:00

Skalbes_spec_1

Skalbes_proj_1

Skalbes_piet_1

Skalbes_pied_1

Skalbes_kval_1

Skalbes_fin_1

Skalbes_Nolikums

Skalbes_CV_1

Skalbes_apaks_1