Biedrība “Skalbes” izsludina iepirkumu Publiskā iepirkumu likuma 8² panta kārtībā: Kontaktu centra nodrošināšanas pakalpojumi, ID Nr. Skalbes 2016/2.

1.3.1.   Iepirkuma priekšmets ir kontaktu centra nodrošināšanas pakalpojumi, t. sk. uzturēšana un atbalsts, atbalsta tālrunim noziegumos cietušajiem “116006”, saskaņā ar Nolikuma 2. pielikumu – Tehniskā specifikācija.

CPV kods 64216200-5 Elektroniskās informācijas pakalpojumi (Electronic information services)

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2016. gada 27. decembrim, plkst. 10.00

Kontaktpersona – Reinis Joņins, tālr.: 28344441; e-pasts: reinis.jonins@gmail.com

Skalbes_Fin_2

Skalbes_Spec_2

Skalbes_Tehn_pied_2

Skalbes_Spec.2.1._2docx

Skalbes_piet_2

Skalbes_Projekts_2

Skalbes_Pieredze_2

Skalbes_Nolikums_2

 

 

Biedrības “Skalbes” Publisko iepirkumu likuma 82. panta kārtībā organizētā iepirkuma

 

Kontaktu centra nodrošināšanas pakalpojumi

ID Nr. Skalbes 2016/2

 

Kandidātu jautājumi un iepirkumu komisijas sniegtās atbildes

(21.12.2016.)

 

 

 

  1. Jautājums:

Konkursa nolikumā noteikts, ka Pretendentam jānodrošina:

1)         Līguma parakstīšana ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā, no dienas, kad Pretendentam tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības (Konkursa nolikuma 7.15.punkts);

2)         Pakalpojuma saņemšanu pilnā apmērā ne vairāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma slēgšanas (Konkursa nolikuma 2.Pielikums 2.4.punkts);

3)         Pakalpojuma sniegšanas/saņemšanas sākuma datums ir ne vēlāk, kā 2017.gada 1.janvāris (Konkursa nolikuma 6.Pielikums 2.4.4.punkts).

Ņemot vērā, Konkursa nolikumā noteiktās ausgtākminētās prasības, Pretendentam nav saprotams, cik ilgā laikā ir jānodrošina līguma parakstīšana un pakalpojuma ierīkošana.

 

Papildus vēršam Jūsu uzmanību, ka Konkursa nolikumā nav minēts termiņš, cik dienu laikā biedrība “Skalbe” tiks paziņoti Iepirkuma rezultāti un pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesībām. Pretendents uzskata, ka Konkursa nolikuma 6. Pielikuma 2.4.4. punkta prasība ietver konkurences ierobežojošas prasības un veidojas negodīga konkurence, jo rada nepamatotas priekšrocības ierīkot pakalpojumu tikai esošajam pakalpojumu sniedzējam, jo brīdis līdz lēmuma pieņēmšanai par līguma slēgšanas tiesībām, līguma parakstīšanai un pakalpojuma ierīkošanai var saīsināties līdz 1 dienai. Piemēram, ja lēmums tiek pieņemts 2016. gada 27. decembrī, tad pakalpojums jāierīko 2016. gada 30. decembrī, kas ir pēdējā darba diena pirms 2017. gada 1.janvāra.

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam svītrot Konkursa nolikuma 6. Pielikuma 2.4.4. punkta prasību vai aizstāt ar citu prasību, kas neierobežo konkurenci un nerada nepamatotas priekšrocības vienam pretendentam.

 

Atbilde:

Līguma jāparaksta ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad Pretendentam tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības Ņemot vērā iepriekšminēto, slēdzot līgumu, tiks precizēts arī Pakalpojuma sniegšanas/saņemšanas sākuma datums – Pakalpojumu sniedzējam būs jānodrošina, ka Pasūtītājs Pakalpojumu pilnā apmērā var pieņemt un sākt lietot ne vēlāk kā (desmit) darba dienu laikā pēc līguma slēgšanas.

 

Papildus Iepirkumu komisija vērš pretendenta uzmanību uz to, ka iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 82 panta noteiktajā kārtībā

 

 

 

 

  1. Joņins, 28344441, reinis.jonins@gmail.com