Atbalsts Jauniešu brīvprātīgajam darbam|Support for youth voluntary work

[lang_lv]

Lai veicinātu jauniešu integrēšanu darba tirgū, biedrība „Skalbes” kopš 2011.gada septembra piedalās Nodarbinātības Valsts aģentūras projektā „Atbalsts Jauniešu brīvprātīgajam darbam”.

Pasākuma mērķi:

 • veicināt jauniešu bezdarbnieku aktivitāti sabiedrības labā;
 • sniegt atbalstu biedrībām un nodibinājumiem, lai tie organizētu jauniešu bezdarbnieku iesaisti brīvprātīgā darbā biedrības vai nodibinājuma statūtos noteikto funkciju nodrošināšanai;
 • integrēt jaunieti bezdarbnieku (vecumā no 18 līdz 24 gadiem) darba tirgū, vienlaikus veicinot pastāvīgas darba vietas izveidi un jauniešu pastāvīgu nodarbinātību.

Uz šo brīdi, projekta ietvaros, biedrība Skalbes ir nodarbinājusi 3 jauniešus: jurista palīgu, sabiedrisko attiecību speciālistu un projekta vadītāja asistentu, kuriem ir:

 • nodrošināta darba vieta, kurā viņi var attīstīt savas prasmes sevis izvēlētā profesijā;
 • Sniegta iespēja ar savu darbu veicināt indivīda tiesības un iespējas saņemt atbilstošu palīdzību krīzes situācijās;
 • Nodrošināta iespēja iegūt reālu darba pieredzi sevi interesējošā jomā.

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

 

[/lang_lv]

[lang_en-us]

In order to encourage youth integration in the labor market, the association “Skalbes” since September 2011 is participating in the State Employment Agency project “Support for youth voluntary work”.

Event objectives:

 • Encourage unemployed youth to take action for the benefit to society.
 • Provide support to associations and foundations, for them to involve the unemployed youth in voluntary work of the association or foundation to support their regulations;
 • Integration of unemployed youth (aged 18 to 24 years) in the labor market, while encouraging the creation of sustainable jobs and permanent employment for youth.

At the moment, within the project, the association Skalbes has employed three project participants: legal assistant, public relations specialist, project manager assistant and:

 • Ensured a work place where they can develop their skills in self-chosen profession;
 • Provided the opportunity to promote individual rights and opportunities to receive adequate assistance in crisis situations;
 • Provided the opportunity to gain real work experience in the field of self-interest.

[/lang_en-us]