Atbalsta sistēma noziegumos cietušajiem Latvijā un citur|Support system for victims of crime in Latvia and elsewhere

[lang_lv]

No 08.2011 līdz 05.2013 biedrība „Skalbes” piedalās Sabiedriskās Politikas Centra „Providus” koordinētajā projektā „Atbalsta sistēma noziegumos cietušajiem Latvijā un citur”, kura ideja ir izveidot pilnvērtīgu atbalsta institūciju noziegumos cietušajiem.

Projekta partneri:

Tieslietu ministrijas iestādes – Juridiskās palīdzības Administrācija un Valsts probācijas dienests; Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs; nevalstiskās organizācijas – Biedrība „Skalbes”, Centrs „Dardedze”, nodibinājums „Talsu Krīžu Centrs”; starptautiskās organizācijas – European Forum for Restorative Justice (Beļģija), Victims Support Europe (Beļģija), Victims Support Scotland (Skotija), Institute of Law (Lietuva).

Projekta mērķis:

Sekmēt, lai cilvēki nekļūtu par noziedzīgu darbību upuriem, palielinot atbalstu un cietušajiem un sekmējot taisnīgu un efektīvu valsts reakciju uz noziedzīgiem nodarījumiem, kuras ietvaros līdzsvarotas cietušā, likumpārkāpēja un visas sabiedrības intereses, kā arī izveidot un attīstīt Eiropas tiesiskajā vidē integrētu visaptverošu cietušo atbalsta modeli Latvijai.

Lai to sasniegtu, projekta ietvaros tiek realizēti četru veidu savstarpēji saistīti aktivitāšu bloki:

  1. Pētījums, lai izvērtētu, vai atbalsta veidi noziegumos cietušajiem atbilst viņu vajadzībām.
  2. Informācijas pieejamība cietušajiem, izveidojot speciālu interneta portālu;
  3. Atbalsta apļu ieviešana noziegumos cietušajiem;
  4. Sabiedrības informēšanas un izglītošanas kampaņa.

[/lang_lv]

[lang_en-us]

From 08.2011 to 05.2013 the association „Skalbes” participates in the project “Support system for victims of crime in Latvia and elsewhere”, coordinated by “Providus”. The idea of this project is to create a full body support to crime victims.

The project partners are:

Authorities of the Ministry of Justice – Legal Aid Administration and the National Probation Service, the Interior Ministry’s Information Center, non-governmental organizations – the association “Skalbes”, Center “Dardedze”, foundation “Talsi Crisis Center” in international organizations – the European Forum for Restorative Justice (Belgium), Victims support Europe (Belgium), Victims support Scotland (Scotland), The Institute of Law (Lithuania).

The project goal:

To enable people from becoming victims of criminal activity, to increase support for victims and to promote fair and effective national response to crime, in which interests of the victim, offender and the general public are balanced, as well as establish and develop the legal environment in an integrated comprehensive victim support model for Latvia .

To achieve this, the project is implemented in four types of interconnected blocks of activities:

  1. Create a study to evaluate whether the support provided to crime victims meet their needs;
  2. Make the information for the victims available through the establishment of a dedicated web site;
  3. Introduction of “Support circle” as a support option for crime victims;
  4. Create a public information and education campaign.

[/lang_en-us]